Algemene bepalingen


1. Definities

Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht, 

1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst
1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een opleiding is overeengekomen, dan wel voor wie (exclusief) materiaal wordt ontwikkeld, dan wel aan wie advies (op verzoek) wordt uitgebracht.
1.3 Speler: de natuurlijke persoon (man of vrouw), die de opleiding feitelijk volgt.
1.4 Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enige zaak/dienst te leveren c.q te verrichten.
1.5 Voorwaarden: de inschrijvingsvoorwaarden van de Voetbal School Staphorst


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.
2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen 
respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
2.3 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

3. Aanmelding en inschrijving


3.1 Aanmelding voor deelname aan een opleiding kan geschieden door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer.
3.2 Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de opdrachtgever zich op voor deelname aan de opleiding waarvoor wordt ingeschreven.
3.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door De Voetbal School Staphorst geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 
3.4 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook later bericht over hun inschrijving: gerealiseerd of op de wachtlijst.
3.5 Binnen twee weken na inschrijving van de opleiding waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.
3.6 Plaatsing op de wachtlijst voor een opleiding wordt eveneens tot maximaal 2 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn bevestigd.
3.7 De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in de volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd worden.


4.  Verzuiming en annulering door opdrachtgever

4.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan de opleiding waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven. 
4.2 Als een speler door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtgever.       
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, geplande opleidingen uit te stellen o.a. in verband met een naar het oordeel van de opdrachtnemer te gering aantal deelnemers.  
                                       
5. Annulering door de opdrachtnemer

5.1 De opdrachtgevers dan wel spelers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.
5.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk een week voor de aanvangsdatum van de betreffende opleiding.


6. Kleding/  materiaal

De kleding blijft na het volgen van de opleiding eigendom van De Voetbal School Staphorst. Na afloop van de laatste training zullen alle kledingstukken moeten worden ingeleverd. Het volledige copyright (auteursrecht) van het materiaal berust bij uitgever. Hoewel er alles aan gedaan is fouten en onjuiste informatie in deze opleiding te vermijden, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het (onoordeelkundig) toepassen van de informatie.

7. Vervanging trainer(s)

De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid trainer(s), door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door andere trainer(s).

8. Klachten

8.1 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opleiding en/of de met de opleiding samenhangende administratieve procedures respectievelijk het materiaal c.q. advies binnen een week na constatering van de gebreken te richten aan: voetbalschoolstaphorst@gmail.com.
8.2 Rechten voortvloeiende uit klachten die later dan laatstgemeld tijdstip aan de opdrachtnemer worden gericht, zijn vervallen en worden niet in behandeling genomen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
9.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

10. Overig
De Voetbal School Staphorst is te gast bij de vv Staphorst (gastheer).
Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld.
Bij het niet naleven van de gedragsregels kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de Voetbal School Staphorst. 

DONATEURS

De donateurs zijn tot nu toe:
Anoniem,
Henrie Mussche,
Fam. Mulder,
Anoniem,
Popko Schuitema,
Ada en Bennie,
Bert Kuijers,
Roelof Compagner,
Anoniem ,
Hennie Reurink,
Jan Vogelzang,
A. Fridrichs

SPONSOREN
    

Sportzaak 
                        VRIEND Sport Meppel  

Kleding merk
                        MASITA

Gerelateerd bericht